Köşe Yazarları


 

Memur Maaş Hesaplama Robotu, Mutemetler için köşe yazarlarımız tarafından özel olarak hazırlanmış makaleleri bu bölümden okuyabilirsiniz. Memur Maaş, Ücretli Öğretmen, 4/B Sözleşmeli Öğretmen Maaşı, 4/B Sözleşmeli İş Sonu Tazminatının nasıl hesaplanacağı gibi bir çok makaleleri okumak için aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ.
AMERİKADA HEMŞİRELİK VE REÇETE YAZMA YETKİSİ.

Amerikada Hemşirelerin Reçete Yazma Yetkisi Nasıl Uygulanıyor ?

  Torba yasaya konulması düşünülen ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN'ın daha önce yapmış olduğu açıklamada ''Amerika'da dört yıllık hemşire aynı zamanda doktor yardımcısı olarak görev yapıyor. Reçete yazma salahiyeti var. Nerede? Hastanede. Bunu biz niye yapmıyoruz. Bunu biz de yapacağız.''

Açıklamalarında işaret ettiği Amerika daki hemşirelik sistemini sizler için mercek altına alıp açıklamaya çalışacağız

 

Amerika Birleşik Devletlerindeki Hemşirelik Sistemi

Certified Nursing Assistant (CNA)

Amerika&

   
İşçi Kıdem ve İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
İşçi Kıdem ve İhbar Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Sürekli İşçi nedir?

Bu konulara deyinelim.(4/D) ifadesi 657 sayılı Kanunun “İstihdam Şekilleri” başlıklı 4’ncü maddesinin (d) bendinden gelmektedir. 657 sayılı Kanunun 4/D bendine göre bu işçiler; Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan sürekli (daimi) işçiler ve Belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışan mevsimlik (6 aya kadar çalışan) işçilerdir. 4/d kapsamında çalışan işçiler hakkında 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu işçiler, 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir.
Biz burda Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan sürekli (daimi) işçilerin Kıdem tazminatına ait konuyu açıklayacağız.
Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin bir sendikaları vardır. Bu sendikalar işveren ile Toplu Sözleşme adı altında sözleşme imzlayarak işçilerin tüm haklarını belirlerler ve bu haklarının uygulanması yönünde &ccedi

   
2018-2019 Toplu Sözleşme Tam Metni
2018-2019 Toplu Sözleşme Tam Metni

KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2018 VE 2019 YILLARINI KAPSAYAN

4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME

 BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

 

Kapsam

Madde 1- (1) Bu Toplu Sözleşme; kamu görevlilerinin geneline ilişkin mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının, her bir hizmet kolu kapsamına giren mali ve sosyal haklarla ilgili bölümü ise ilgili hizmet kolu kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır.

(2) Bu Toplu Sözleşmede düzenlenmeyen mali ve sosyal haklar hakkında ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

Dayanak

Madde 2- (1) Bu Toplu

   
2019 Mali Maaş Katsayıları
2019 Mali Maaş Katsayıları

2019 Mali Maaş Katsayıları

1- Bilindiği üzere, 25/8/2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında;

"Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oram ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. " hükmü yer almaktadır.

 

1/07/2019 ila 31/12/2019 tarihleri arasında geçerlidir.

   
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistem (BES)
Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistem (BES)

ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

45 yaşın altındaki memurlar, 01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde çalıştıkları kurumları tarafından bir bireysel emeklilik sözleşmesi düzenlenyerek bireysel emeklilik planına dâhil edilecektir. 01/01/2017 tarihinden sonra ilk defa memuriyete girecek olanlar ise işe giriş tarihinden itibaren emeklilik sistemine dahil edilecektir,
Çalışan katkı payı; 1/10/2008 tarihinden sonra memuriyete girenler için sosyal güvenlik primi kesintisine tabi olan prime esas kazancın %3’ü oranında olacak, 1/10/2008 öncesinde Emekli Sandığına tabi görevlerde bulunanlar için ise emekli keseneğine esas matrahın  %3’ü oranında olacaktır.
ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ AVANTAJ OLARAK GÖRDÜĞÜMÜZ NOKTALAR

Ülkemizde uygulanmaya başlayacak olan BES Bireysel Emeklilik Sistemi diğer ülk

   
4924 Sayılı Sözleşmeli Pratisyen Hekim Maaş Hesaplama
4924 Sayılı Sözleşmeli Pratisyen Hekim Maaş Hesaplama

4924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL PRATİSYEN HEKİM MAAŞI NASIL HESAPLANIR

4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli personelin Sosyal Güvenlik yönünden iki tür sigortalı sayılma durumu vardır:sayılı Kanunun 4/c bendine tabi sigortalı sayılanlar:4924 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde, sözleşmeli personelin istekleri üzerine Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilişkilendirileceği düzenlenmiştir.Buna göre 657 sayılı Kanun 4/a bendi kapsamında kadrolu olarak çalışmakta iken veya ilk defa sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin istekleri halinde 5510 sayılı Kanun 4/c bendi kapsamında sigortalı sayılmaları gerekmektedir.

1-Uzman Tabip

2- Pratisyen Tabip

3- Diğer Sağlık Personeli

Bu yazımızda 4924 sözleşmeli statüde görev yapan Pratisyen Tabiplerin Mali ve Sosyal Haklarını ele alacağız.4924 Sayılı Kanun Nedir ?Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar

   
14 Günlük Fark Maaşı ve SGK Bildirimi
14 Günlük Fark Maaşı ve SGK Bildirimi

14 Günlük Fark Maaşı ve SGK Bildirimi

10.09.1987 tarih ve 19570 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 28 sayılı Kanun hükmünde Kararname hükümlerine göre maaşlarımızı 15 Ekim 1987 tarihinden bu yana her ayın 15'inde peşin almaktayız.
Maaş unsurlarını etkileyen zam oranlarının 1 Ocak ve 1 Temmuzdan geçerli olarak verilmesi nedeniyle peşin aldığımız maaşın 01-14 Ocak/Temmuz dönemine tekabül eden 14 günlük fark tutarları 15 Ocak/Temmuz'dan sonra hesaplanarak ödenmektedir.
Bu husustaki en çok rastlanan soru/hata naklen gelen personelin 14 günlük farkının hangi harcama birimi tarafından yapılacağı ve SGK bildirimlerinin nasıl yapılacağıdır.
14 Günlük Fark Maaşı Hesaplama:

Esasen naklen gelen personelin 14 günlük fark tutarını görevden ayrıldığı kurumun hesaplaması gerekmektedir. Yani Ocak/Temmuz maaşını hangi harcama birimi ödemiş ise 14 gün farkını da o birim ödemelidir. Denediniz mi bilmiyorum ancak naklen gel

   
4/B Sözleşmeli Öğretmen Kadroya Geçişi ve Mali Hakları
4/B Sözleşmeli Öğretmen Kadroya Geçişi ve Mali Hakları

652 SAYILI KHK GÖRE KADROLU ÖĞRETMENLİĞE ATANAN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELE AİT YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

652 sayılı KHK ya göre atanmış 4/B Sözleşmeli Personelin, İlişik kesme zamanı ve ilişik kesildiğinde mali haklarının ne olacağına dair teredütler bulunmakatdır.Bilindiği üzere bu statüde çalışan Sözleşmeli peroneler için "652 sayılı KHK ya göre atanmış iseler bu khk'nın ek 4. maddesinin 4. bendinde şu ibare yer alır:
"(4) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve &o

   
4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Gece Çalışması Hk.
4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Gece Çalışması Hk.

 

Konu: 4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Gece Çalışması Hk.
Gece çalışması ile ilgili olarak 4857 sayılı İş Kanunu’nda düzenleme mevcuttur. Çalışma hayatında gece kavramı, İş Kanunun 69. maddesinde ‘’en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve her halde en fazla onbir saat süren dönemdir.’’ olarak düzenlenmiştir. İlgili hükmün devamında ise;‘’İşçilerin gece çalışmaları yedibuçuk saati geçemez. (Ek cümle: 4/4/2015-6645/37 md.) Ancak, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir.’’ 375 KHK 23 üncü madde Toplu İş Sözleşmesi’nin Gece Çalışması bölümünde; “Saat 20.00-06.00 arasında yapılan çalışmalar gece

   
4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Yıllık İzin Ücreti
4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Yıllık İzin Ücreti

Konu: 4/D Sürekli İşçi (Taşeron) Yıllık İzin Ücreti

          4857 Sayılı İş Kanunu’na bağlı olarak çalışanların dinlenme hakkı 53 üncü madde ile izin hakkının yanmayacağı güvence altına alınmıştır. Mezkur maddede “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.” Hükmü yer almakta olup, mezkur kanunun 59 uncu maddesinde ise, “iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmesinin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir.” şeklinde belirtilmiştir.

           Sözleşmenin feshinden önceki son brüt ücret üzerinden hesaplama yaparak izin ücretinin ödenmesi gereklidir. Bu ücret hesaplanırken sadece brüt sözleşme ücretinin hesaba alınacağına dair İş Kanunu’nun Tatil ücretine girmey

   
Yıllık İzinlerini Kullanmayan İşçiler İçin (Toplu İzin)
Yıllık İzinlerini Kullanmayan İşçiler İçin (Toplu İzin)

Konu: Yıllık İzinlerini Kullanmayan İşçiler İçin (Toplu İzin)

          Sayıştay’ın 2018 Dış Denetim Genel Değerlendirme Raporu’nda şu ifadelere yer verildi; 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri” başlıklı 53 üncü maddesinde “Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.” Denetimler sonucunda yıllık izin hakkının çalışanların dinlenmesi ve işyerindeki veriminde düşüş yaşanmaması için tanınan bir sosyal hak olmasına rağmen mali bir hak olarak görülmesi nedeniyle, işçilerin yıllık ücretli izinlerini kullanmayarak biriktirdiği, bunun sonucunda iş akdinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçilere önceki yıllarda kullanmadıkları yıllık izinler için sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücret üzerinden toplu olarak ödeme yapılmak zorunda kalındığı görülm&u

   
4/B Sözleşmeli Personelin Rapor Parasının SGK ile Mahsubu
4/B Sözleşmeli Personelin Rapor Parasının SGK ile Mahsubu

4/B Sözleşmeli Personelin Rapor Parasının SGK ile Mahsubu

Bu Protokol, SGK ve toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenlerinden biri olan arasında sigortalılara İşveren tarafından istirahatlı oldukları dönemde ödenecek iş göremezlik ödeneklerinin İşverenin SGK’ya olan prim ve prime ilişkin her türlü borçlarından mahsup edilmesine ilişkin usul ve esasları belirler. 5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Geçici iş göremezlik ödenekleri toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri ile kamu idarelerinin işverenleri tarafından Kurumca belirlenen usul ve esaslara göre Kurum adına sigortalılara ödenerek, daha sonra Kurum ile mahsuplaşmak suretiyle tahsil edilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Geç

   
4/B Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı Nasıl Hesaplanır?
4/B Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

4/B Sözleşmeli Personel İş Sonu Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

"06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar 03/08/2005 tarih ve 2005/9245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik (Değişik:22/11/2010-2010/1169)
a) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması,
b)Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,
c) İlgilinin ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sözleşmeyi feshetmesi,
ç) İlgilinin işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi, 
d) İlgilinin ölümü,
hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona e

   
4/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Nasıl Hesaplanır
4/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Nasıl Hesaplanır

4/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Ders Nasıl Hesaplanır

KBS Sisteminde 4/B Sözleşmeli Öğretmenlere ait Ek Ders ödeme modülü bulunmamaktadır. Bu sebeple Üyelerimizden gelen yoğun istek üzerine bu programı hazırladım.Program Versiyonu altta güncelledikçe yazılacaktır.Program özellikleri | Ek Ders Puantaj Hazırlama | Ek Ders Ödeme Bordrosu Hazırlama.Paydaşlar: Hüseyin ÇEVİK Mehmet AKDEMİR. Program Özellikleri aşağıya çıkartılmıştır. Tüm kodlama makro yardımı ile yapılmıştır.Makrolar şifrelidir. Lütfen şifre istemeyin.Program MEB'de çalışan 4/B Sözleşmeli Öğretmenler için kullanılabilir.KBS Ek Ders mantığına birebir uygundur.

 

Program Özellikleri:

  • 4/B Sözleşmeli Öğretmen Ek Derslerine ait Puantaj ve Ödeme Bordrosu hazırlar
  • Ek Ders olarak ;
  •    
Ücretli Öğretmen Ek Ders Maaşı Nasıl Hesaplanır?
Ücretli Öğretmen Ek Ders Maaşı Nasıl Hesaplanır?

MEB Ücretli Öğretmen EK Ders Net Maaşı Ne kadar?

KBS Sisteminde Ücretli Öğretmenlere ait Ek Ders ödeme modülü bulunmamaktadır. Bu sebeple Üyelerimizden gelen yoğun istek üzerine bu programı hazırladım.
Program Versiyonu altta güncelledikçe yazılacaktır
Program özellikleri | Ek Ders Puantaj Hazırlama | Ek Ders Ödeme Bordrosu Hazırlama
Program Özellikleri aşağıya çıkartılmıştır. Tüm kodlama makro yardımı ile yapılmıştır.
Program MEB'de çalışan ÜCRETLİ Öğretmenler için kullanılabilir.KBS Ek Ders mantığına birebir uygundur.

 

Kullanım : Program Özellikleri:

  • ÜCRETLİ Öğretmen Ek Derslerine ait Puantaj ve Ödeme Bordrosu hazırlar
  • Sigortalı ve Emekli SSK kesintilerini otomatik ayarlar

       
4/D Sürekli İşçi Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi
4/D Sürekli İşçi Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi

4/D Sürekli İşçi Askerlik Borçlanması ve Vergi İndirimi

Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen Askerlik Borçlanmalarının yapılabilmesi bazı şartlara bağlıdır. Bu şartlar 1 Temmuz 2010 tarih ve Sayı : 27628 sayılı resmi gazete kimlerin yararlanacağı belirlenmiştir.Buna göre bizim makalemize konu olan Askerlik Borçlanması bizi ilgilendirmektedir.
Peki bu borçlanmayı neden yapmamız gerekiyor? Yada yapmamız gerekiyor mu?
Askerlik borçlanması, prim ödeme gün sayısının artmasını sağlar. Sigortalılık süresi ve yaş şartını sağlayan, ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen bir sigortalı askerlik borçlanması ile emekli olmaya hak kazanabilir. Emekli olmasına altı ay kalan sigortalı, altı ay daha çalışmak yerine altı aylık askerlik süresini borçlanarak hemen emekli olabilir.Ancak Askerlik borçlanmasını ödememizin bazı bunlara etkisi vardır. Yani her ödenen askerlik borçlanması erke

   
İhtaçtan Dönen Memur SGK Işe Giriş Tarihi
İhtaçtan Dönen Memur SGK Işe Giriş Tarihi

İhtaçtan Dönen Memur SGK Işe Giriş Tarihi

SORU: 2017 yılı Ocak ayında Khk ile ihraç edilen 5510 sonrası Vhki personelimiz Ohal komisyonu kararı ile görevine iadesine karar verildi. 13 Mart 2020 tarihinde de görevine başladı. SGK tescil de işe giriş tarihi olarak 13 Mart 2020 mi yoksa ihraç olduğu tarih sonrası günden mi yapılması gerekir?işinin sizde başladığı tarih başlama tarihi olacaktır.(ihraçtan sonra ne zaman başlar ise eğer)
CEVAP: Mahkeme kararı var ise eğer ve geriye yönelik mali haklarının ödenmesi ilgili hükümler belirtilmişse maaş ssk bildirgelerini 2017 yılı ocak ayından itibaren zaten vereceksiniz.
Ama işe giriş bildirgesi Sözleşmeli 4b'li personel ise bugün tarihtli giriş yapıp başlatabilirsiniz.
İşçi ise bugün giriş yarın işbaşı olması gerekmektedir.

Tarih: 14/03/2020 - 04:53

   
Kısa Çalışma Ödeneği
Kısa Çalışma Ödeneği

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR ÖDENİR?

Kısa Çalışma Uygulaması
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından “Genel Ekonomik” kriz
Ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisi ve dolayısıyla işyerini ciddi anlamda etkileyip sarstığı durumlardır.
Kısa çalışma uygulaması bakımından “Bölgesel Kriz”
Ulusal veya uluslararası olaylardan dolayı belirli bir il veya bölgede faaliyette bulunan işyerlerinin ekonomik olarak

   
İstifa Eden İşçi İlave Tediye Ödenir mi?
İstifa Eden İşçi İlave Tediye Ödenir mi?

İSTİFA EDEN İŞÇİ İLAVE TEDİYE ALABİLİR Mİ?

Esas No : 1985/2 Karar No 4492/1 KONU G772 sayılı Kanun hükümleri uyarınca bu Kanun kapsamına giren işçilere yapılan ilâve tediyelerin, ödemelerin ilişkin bulunduğu yıla ait hizmet süreleri toplamı bir yıldan az olan geçici ve sürekli işçiler için ne şekilde hesaplanacağı hususuna ilişkin tereddüt.
KONU ÎLE İLGİLİ MEVZUAT :
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlâve Tediye
Yapılması ve 6452 sayılı Kanunla 6212 sayılı Kanunun 2'nci Maddesinin Kaldırılması
Hakkında Kanunun;
1'inci maddesi
Umumî, mülhak ve hususi bütçeli dairelerle mutedavil sermayeli müesseseler,sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlarla belediyelerve bunlara bağlı teşekküller, 3460 ve 3659 sayılı kanunların şümulüne giren İktisadi Devlet Teşekkülleri ve diğer bilcümle kurum, banka, ortaklık ve müessesele

   
Maaş Hesaplama Sonucu
Maaş Hesaplama Sonucu

Hesaplama işlemi tamamlandıktan sonra sonucu excel formatında indirebilirsiniz. Maaş ve diğer hesaplamalar KBS ile birebir uyumldur. İstenilen değerleri eksiksiz girmeniz halinde sonuca rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken hesapla butonu ile hesaplanan sonucu Excel formatında bilgisayarınıza indirmek.

Sonuç indirildiğinde hesaplamaya ait tüm detaylar tek tek hazırlanmıştır. Memur, İşçi, 4/B Sözleşmeli Personel maaşları ile diğer hesaplamaları Memur Maaş Hesaplama Robotumuzdan kolayca hesaplayabilirsiniz. Excel İndir özelliği ile sonubu bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Tarih: 26/04/2020 - 00:57

   
Taşeron İlave Tediye ve İkramiye
Taşeron İlave Tediye ve İkramiye

İlave Tediye:

Özel Mesaj ile Sorulan soru' Alıntı:

4/d li işçi(01.04.2018 de taşorenden kadroya gecen ) 05.05.2020 tarihinden itibaren 45 gün ücretsiz izin aldı mayıs 22 de alacağı 13 yevmiye ikramiyeyi 6,5 yevmiye olarak ödersem doğru olur

22 MAYIS 2020 Tarihinde 2. İlave Tediye ödemesi yapılacak olup, konuya ait bir makala hazırladım.

 

BENİM VERDİĞİM CEVP VE AÇIKLAMASI' Alıntı:

22 Mayıs 2020 Tarihinde Taşerondan geçen işçilere 13 Günlük İlave Tediye ödenecektir..

365------------52
320------------ x
-----------------------
x= 45,59 1 Yılda alması gereken. Ocak ayında 13 Yevmiye vermişsiniz.

45,59 - 13 = 32,59 alacağı var.
Mayıs ayında ister 13 verirsiniz, kalanı 13+6,59 olarak verirsiniz. Yani eksik günlerini yıl sonunda toplu olarak düşüp ödeyebilirsiniz. Fazla almışsa tahsil edersiniz.
13 de verebilirsin. Eğer 13 verirsen geriye kalan 2 ikaramiyeden 2.

   
İşçi İkramiyesinden Engelli İndirimi Uygulanır mı?
İşçi İkramiyesinden Engelli İndirimi Uygulanır mı?

4857 Sayılı İş Kanuna tabi kadrolu işçiler, Taşerondan geçen işçiler, diğer anlamda 5510 Sayılı Kanunun 4/A kapsamında çalışan tüm işçiler, sözleşmelerinde İlave Tediye ve İkramiye ödemeleri bulunmaları halinde;

İşçi Engelli indirimi varsa bu engelli indirimini maaşında Gelir Vergisi yönüyle almaktadır. Bu indirim nasıl oluyor açıklayalım. 

İşçi, 2020 Yılı engelli indirimi diyelim bu kişi 3. Derece engelli indirimine sahip, 3. Derece Engelli indirimi 350 TL'dir. Cari dönemde aldığı maaşından 350 x 15%= 52,50 TL vergisi eksik ödenmiştir. Yani oluşan Gelir Vergisinden 52,50 dülümektedir. Bu indirim hakkını, ay içerisinde artık başka bir hak edişinde kullanamaz.

 

Tarih: 23/05/2020 - 23:44